REGULAMIN

1. Postanowienia ogólne
2. Definicje
3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
5. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
6. Tryb postępowania reklamacyjnego
7. Własność intelektualna
8. Postanowienia końcowe

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
a. Strona https://www.pmpartyservice.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
b. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę https://www.pmpartyservice.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
c. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony https://www.pmpartyservice.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
d. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
   ea. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   eb. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
   ec. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. DEFINICJE
a. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie https://www.pmpartyservice.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
b. REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony.
c. USŁUGODAWCA – Patryk Cieszyński wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą P&M Partyservice Patryk Cieszyński, adres siedziby: ul. Żołnierzy Niezłomnych 30 , 83-312 Połęczyno, adres do doręczeń: Meissnera 19b/1 , 80-462 Gdańsk, NIP: 5842661756, REGON: 382074583, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: biuro@pmpartyservice.pl, tel. 508301956.
d. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
e. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
f. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.

3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
a. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
     aa. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
     ab. korzystanie z Newslettera,
b. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
a. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
b. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
     ba. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
     bb. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
c. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
     ca. komputer z dostępem do Internetu,
     cb. dostęp do poczty elektronicznej,
     cc. przeglądarka internetowa,
     cd. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
d. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
e. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
f. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
a. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
     aa. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
     ab. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@pmpartyservice.pl
     ac. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
     ad. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
b. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
a. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
     aa. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@pmpartyservice.pl
     ab. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane                    kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
     ac. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
     ad. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
a. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://www.pmpartyservice.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością https://www.pmpartyservice.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://www.pmpartyservice.pl, bez zgody Usługodawcy.
b. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://www.pmpartyservice.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
b. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego. 

Dane kontaktowe:

Email:
biuro@pmpartyservice.pl                     
Telefon I:
0048 508 301 956
                    
Telefon II:
0048 664 426 622

Adres:

Janusza Meissnera 19
80-462 Gdańsk

Łącza:

Regulamin
Polityka Prywatności
FACEBOOK
INSTAGRAM

Opinie:

Prześlij nam swoje pomysły, informacje  o błędach i sugestie. Każda opinia jest dla nas ważna.

  

Free AI Website Creator